PORTFOLIO SHOPPING CENTER

Crystal City Plaza

Crystal City, VA Completed 2003

Crystal City Plaza

Crystal City, VA Completed 2003

Dulles Town Center

Dulles, VA Completed 1999

Dulles Town Center

Dulles, VA Completed 1999

Dulles Town Center

Dulles, VA Completed 1999

Big Bowl Restaurant

RestonTown Center , VA Completed 2001

Dulles Town Center

Dulles, VA Completed 1999

Crystal City Plaza

Crystal City Completed 2003

Manassas Shopping Center

Manassas, VA Completed 1997